За програмата ЕСК

ЗА ПРОГРАМАТА

Европски Солидрен Корпус

Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и организации во достапни и високо квалитетни активности на една од акциите поддржани од самата програма. 

Програмата нуди можност на младите луѓе да покажат солидарност, да ја искажат својата посветеност во корист на заедниците и помагаат во решавањето на предизвикувачките ситуации низ цела Европа. Во исто време, им овозможува на младите луѓе да стекнат корисно искуство, вештини и компетенции за нивниот личен, едукативен, социјален, граѓански и професионален развој, а со тоа и подобрување на нивната вработливост односно нивна полесна интеграција на пазарот на труд. 

Европскиот Солидарен Корпус ги зближува младите луѓе за да изградат поинклузивно општество, да ја поддржат ранливата група на граѓани и да одговорат на општествените предизвици. Европскиот солидарен корпус нуди инспиративно и моќно искуство за младите луѓе кои сакаат да помогнат, учат и развиваат. Отвора се повеќе и подобри можности кои опфаќаат широк спектар на области, како што се интеграција на мигрантите, предизвици во животната средина, спречување на природни непогоди, едукација, младински активности, хуманитарна помош. Исто така, ги поддржува националните и локални актери, во нивните напори да се справат со различните општествени предизвици и кризи. 

Со проширување на својот опсег за покривање на активности за волонтирање во поддршка на операции за хуманитарна помош, Европскиот солидарен корпус обезбедува итна помош заснована на потреби и помага да се достави помош, олеснување и заштита таму каде што е најпотребно. Така помага во решавање не само на неисполнети општествени потреби во Европа, туку и на хуманитарни предизвици во трети земји.

Европскиот Солидарен Корпус има за цел исто така да ги надополни напорите што ги прават земјите-членки за поддршка на младите луѓе и да ја олеснат нивната транзиција од училиште на пазарот на труд под Младинската гаранција, со тоа што ќе им обезбедат дополнителни можности да започнат на пазарот на трудот во форма на практиканти или работни места во рамките на нивната земја-членка или во некоја од земја-партнер.

Активностите на Европскиот Солидарен Корпус ги поддржуваат целите на ново усвоената стратегија за млади на ЕУ за 2019-2027 година која ги охрабрува младите да станат активни граѓани, агенти на солидарност и позитивни промени за заедниците низ цела Европа, инспирирани од вредностите на ЕУ и европскиот идентитет.

Европскиот Солидарен Корпус се заснова на достигнувањата на повеќе од 25 години европски програми од областа на волонтирање и млади, особено врз искуството на Европската волонтерска служба.

Општи цели

Европскиот солидарен корпус има за цел да промовира солидарност како вредност, главно преку волонтирање, да го засили ангажманот на младите луѓе и организации во достапни и високо квалитетни активности на солидарност, како средство за придонес во зајакнување на кохезијата, солидарноста, демократијата и граѓанството во Европа, додека исто така, одговарајќи на општествените предизвици и зајакнување на заедниците, со посебен напор за промовирање на социјалното вклучување. Исто така, ќе придонесе за европската соработка што е релевантна за младите луѓе.

Специфичната цел на Програмата е да им овозможи на младите, вклучително и на младите со помалку можности, лесно и достапно вклучување во солидарни активности кои предизвикуваат позитивни општествени промени, истовремено подобрувајќи ги и соодветно потврдувајќи ги нивните компетенции, како и олеснувајќи го нивниот континуиран ангажман како активни граѓани.

Принципи

Проектите на Европскиот солидарен корпус и организациите учеснички треба да ги почитуваат следниве принципи: 

 • еднаков третман; 
 • еднакви можности и недискриминација; 
 • избегнување на замена за работа; 
 • обезбедување на високо квалитетни активности со димензија на учење кои се фокусираат на личните, социо-едукативен и професионален развој, соодветна обука, работа и волонтирање;
 • безбедно и пристојно опкружување, услови и „принципот на непрофитабилноста“ во согласност со Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046.

Приоритети на програмата

Вклученост и разновидност

Европскиот солидарен корпус има за цел да промовира социјална инклузија, толеранција, човекови права, вредноста на разликите и разновидност од сите видови и да им се обезбеди на сите млади еднаков пристап до можностите понудени во рамките на нејзините активности.

Развиени се Стратегии за вклучување и разновидност за поддршка на организациите за подобро контактирање со повеќе учесници со помалку можности и помагаат во решавањето на бариерите со кои можат да се соочат различни целни групи.

Младите со помалку можности се млади луѓе кои се во неповолна положба во споредба со нивните врсници затоа што тие се соочуваат со еден или повеќе фактори и пречки на исклучување.

Списокот со бариери, искажан подолу, не е исцрпен и е наменет за тоа да дадете препорака за преземање активности со цел зголемување на пристапноста и контакт со загрозените групи:

 • Попреченост: Ова вклучува физички, ментални, интелектуални или сензорни нарушувања што може да го попречат нечие целосно и ефективно учество во општеството на иста основа како и другите;
 • Здравствени проблеми: Бариери може да резултираат од здравствени проблеми, вклучително тешки болести, хронични болести или кои било кои други поврзани со физичко или ментално здравје поврзано со ситуацијата што спречува да учествува во програмите;
 • Бариери поврзани со системите за образование и обука: Поединци кои слабо функционираат во образованието и обуката, од различни причини и за нивно рано напуштање на училиште, НЕЕТ (луѓе кои не се вклучени во образовниот процес, вработувањето или обука) и возрасните со ниска квалификација може да се соочат со бариери. Иако други фактори можат да играат улога, овие едукативни тешкотии, тие исто така можат да бидат поврзани со лични околности. 
 • Најчесто овие бариери произлегуваат од образовниот систем што создава структурни ограничувања и / или не ги зема предвид во целост посебните потреби на индивидуата. Поединци исто така можат да се соочат со бариери за учество кога структурата на наставните програми го отежнува преземањето на мобилност за учење или обука во странство како дел од нивните студии.
 • Културни разлики: Иако културните разлики може да се сфатат како бариери од луѓе од какво било потекло, тие можат особено да влијаат на луѓето со помалку можности. Ваквите разлики можат да претставуваат значителни бариери за учење воопшто, уште повеќе за луѓето со мигрантско или бегалско потекло – особено новопристигнатите мигранти -, лица кои припаѓаат на национално или етничко малцинство, корисници на знаковен јазик, лица со јазични тешкотии при адаптација, културно вклучување и сл. Да се ​​биде изложен на странски јазици и културни разлики кога учествувате во кој било вид на програмски активности може да ги одложи поединците и некако да ги ограничи придобивките од нивното учество. И ваквите културни разлики дури можат да ги спречат потенцијалните учесници да аплицираат за поддршка преку програмите, а со тоа целосно претставува бариера за влез.
 • Социјални бариери: Тешкотии во социјалното прилагодување, како што се ограничени социјални компетенции, анти-социјални или однесување со висок ризик, (поранешни) престапници, (екс) злоупотребувачи на дрога или алкохол или социјална маргинализација може да претставува пречка. Социјалните бариери можат да произлезат од семејни околности, на пример, први во семејството кои имаат повисок пристап образование или да се биде родител (особено самохран родител), старател, хранител или сираче, живеел или во моментов се згрижени во некоја институција која нуди грижа.
 • Економски бариери: Економски неповолности како низок животен стандард, ниски примања, ученици кои треба да работат да се издржуваат, зависноста од системот на социјална помош, долготрајна невработеност, несигурна ситуации или сиромаштија, да се биде бездомник, во долгови или со финансиски проблеми, итн., може да претставува пречка.
 • Бариери поврзани со дискриминација: поврзани со пол, возраст, етничка припадност, религија, верувања, сексуална ориентација, попреченост или пресечни фактори (комбинација на една или неколку од споменатите бариери за дискриминација).
 • Географски бариери: живеење во оддалечени или рурални области, на мали острови или во периферни / најоддалечени региони, во урбаните предградија, во помалку сервисирани области (ограничен јавен превоз, лоши објекти) итн., може да претставуваат бариера. 

Заштита на животната средина, одржлив развој и климатски акции 

Европскиот солидарен корпус може да даде значаен придонес во посветеноста на Комисијата за справување со климата и предизвици поврзани со животната средина. Да се ​​придонесе за Европскиот зелен договор 7 , Програмата има за цел за интеграција на зелената боја во сите проекти и активности, како и промовирање на еколошки одржливо и одговорно однесување меѓу учесници и организации учеснички. Организациите и учесниците треба да имаат пријателство кон животната средина, пристап при дизајнирање и спроведување на нивните активности.

Програмата, исто така, поддржува проекти и активности кои се однесуваат на темата заштита на животната средина, одржливост и климатски цели и насочување кон заштита, зачувување и зајакнување на природниот капитал, подигнување на свеста за животната средина, одржливост и да се овозможат промени во однесувањето за индивидуални преференции, потрошувачки навики и начин на живот. 

Дигитална трансформација

Политичките упатства на Европската комисија ја потенцираат потребата Европа да ја предводи дигиталната транзиција. Европскиот солидарен корпус може да игра улога поддржувајќи ги Европејците, без оглед на полот, возраста и потеклото на живеење да напредуваат во дигиталното време преку проекти и активности кои имаат за цел да ги зајакнат дигиталните вештини, да ја поттикнат дигиталната писменост и / или развиваат разбирање за ризиците и можностите на дигиталната технологија.

Европскиот солидарен корпус, исто така, промовира употреба на виртуелни компоненти како што се информации, комуникација и технолошки алатки во сите проекти и активности.

Учество ви демократскиот живот

Програмата промовира учество на младите во демократски процеси и граѓанските ангажмани. Со волонтирање, програмата ги ангажира и охрабрува младите да бидат активни во општеството.

Превенција, промоција и поддршка во полето на здравјето

Европскиот солидарен корпус може да додаде значителна вредност решавањето на влијанието и закрепнувањето од COVID 19, особено кога станува збор за превенција, унапредување и поддршка во областа на здравството. Треба да играат важна улога во поддршката на системот за здравствена и социјална грижа, под екстремен притисок, подобрувајќи ги искуствата на луѓето во полето на грижата, градејќи посилни односи помеѓу службите и заедниците. 

Европскиот солидарен корпус исто така треба да има за цел да мобилизира волонтери околу други здравствени предизвици, како што се оние поврзани со рак и околу здравјето, спортот и благосостојбата воопшто, вклучително и промовирање на здрав начин на живот и физичка активност.

Важни карактеристики

Социјална инклузија

Европскиот Солидарен Корпус има за цел да промовира социјална вклученост преку олеснување на пристапот до сите можности на младите луѓе со помалку можности. Младите со помалку можности се млади луѓе на кои им е потребна дополнителна поддршка, се должи на фактот дека тие се во неповолна положба во однос на нивните врсници заради разни пречки, како што се хендикеп, здравствени проблеми, тешкотии во образованието, културни разлики или економски, социјални или географски пречки, вклучително и млади од маргинализирана заедница или имаат ризик да се соочат со дискриминација заснована врз која било од основите утврдени во член 21 од Повелбата за основни права на Европската унија.

Не-формално и Ин-формално учење

Неформалното учење се однесува на учење кое претежно се одвива надвор од формалното образование. Тоа го спроведуваат учениците на доброволна основа и затоа е тесно поврзан со потребите, аспирациите и интересите на младите луѓе.

Информалното учење се однесува на учење во активности во секојдневниот живот, на работа, со врсници и сл. Честопати може да се карактеризира како учење преку правење. Во младинскиот сектор, информалното учење има важна улога, на пример во дискусиите на врсничките групи, во волонтерските активности и во различни други ситуации.

Признавање и валидација на резултатите од учењето 

Да се ​​обезбеди влијанието на активностите на Европскиот Солидарен Корпус, врз личниот, образовниот, социјалниот, граѓанскиот и професионалниот развој на учесниците, компетенциите што се резултат на учењето на активностите на солидарност треба правилно да се идентификуваат и документираат. 

За таа цел, употреба на ефективни инструменти на Унијата и на национално ниво за признавање на неформалното и информалното учење, како што се Youthpass и Europass треба да бидат охрабрени, како што е соодветно.

Европска додадена вредност

Меѓународна димензија

Европскиот Солидарен Корпус вклучува силна меѓународна димензија (т.е. соработка со земји-партнери, преку вклучување на млади луѓе и организации) под волонтерските проекти.

Повеќејазичност

Повеќејазичноста е еден од камен темелниците на европскиот проект и моќен симбол на стремежот на ЕУ да се обедини во различностите. Странските јазици имаат значајна улога меѓу вештините што ќе им помогнат на луѓето да ги оспособат подобро за пазарот на трудот и да ги искористат максимум достапните можности.

Заштите и безбедност на учесниците

Сите лица кои учествуваат во Европскиот Солидарен Корпус треба да имаат можност да ги искористат целосно можностите за личен и професионален развој и учење. Ова треба да се обезбеди во безбедно опкружување кое ги почитува и ги штити правата на сите лица.

За таа цел, секоја организација која учествува во Европскиот Солидарен Корпус мора да воспостави ефективни процедури и аранжмани за промовирање и гарантирање на безбедноста и заштитата на учесниците во нивната активност. Во овој поглед, сите млади (волонтери, практиканти, носители на работни места) вклучени во една активност во контекст на Европскиот Солидарен Корпус, мора да бидат осигурани од ризиците поврзани со нивното учество. Предвидена е специфична полиса за осигурување за волонтирање, работни места и практиканство.

Дисеминација и искористување на резултатите од проектите

Дисеминацијата и искористеноста на резултатите се важни области на животниот циклус на проектот на Европската Солидарен Корпус. Тие им даваат можност на организациите учеснички да комуницираат и да споделат резултати и испораки, со што ќе се прошири влијанието на нивните проекти, подобрување на нивната одржливост и оправдување на европската додадена вредност на Европскиот Солидарен Корпус.

Финансирање

За периодот 2021-2027 година, во Европскиот Солидарен Корпус е достапен буџет од 1.009 милијарди евра. 

Кој може да учествува во Европскиот Солидарен Корпус?

Младите ја сочинуваат целната популација на Европскиот солидарен корпус. Со исклучок на Проектите за солидарност каде што младите можат да аплицираат директно, Корпусот главно вклучува млади преку организации, институции, јавни или приватни тела кои организираат активности за солидарност. Условите за пристап до Корпусот се однесуваат на: „учесниците“ (младите кои учествуваат во Корпусот) и „организациите“. И за учесниците и за учесниците организациите, условите за учество зависат од земјата во која се законски засновани.

Млади луѓе

Поединци – млади од 18 до 30 години ја сочинуваат целната популација на Европскиот Солидарен Корпус. Корпусот главно ги вклучува овие лица преку организации, институции, јавни или приватни тела кои организираат активности на солидарност. 

Младите заинтересирани да учествуваат во волонтерски и солидарни проекти можат да се регистрираат на https://europa.eu/youth/solidarity_en. Пријавувањето на порталот за Европски Солидарен Корпус е овозможено од 17 години, но учесниците мора да имаат навршено 18 години и не смеат да бидат постари од 30 години на денот на започнување на активност.

Организации

Секоја јавна или приватна организација која поседува Еразмус плус волонтерска акредитација или Етикета за квалитет и е законски основана во земја учесничка (земји-членки на ЕУ, Исланд, Северна Македонија и Турција) можат да учествуваат и да достават апликации за волонтерски активности, практиканство и работни места. Апликациите треба да се достават до Националната Агенција.

Организациите треба да ги изберат учесниците преку базата на податоци на регистрирани млади луѓе.

Земји учесничкии:

 • Земји членки на ЕУ
 • Република Северна Македонија
 • Република Турција
 • Република Србија
 • Партнер држави: ЕФТА земји, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка

Кои акции се поддржани?

Учество на млади луѓе во активности за солидарност:

 • Волонтерски проекти
 • Волонтерски тимови во области со висок приоритет
 • Волонтерски активности поврзани со хуманитарна помош
 • Солидарни проекти
 • Етикета за квалитет (Quality Label)

Учество на млади луѓе во активности за солидарност поврзани со хуманитарна помош („Волонтирање под европскиот корпс за доброволна хуманитарна помош“)

 • Волонтерски проекти за хуманитарна помош

Видео практичен водич низ Европскиот солидарен корпус

EC AV PORTAL (europa.eu) 

Рокови за аплицирање

Волонтерски проекти: 

 • 28 мај до 12 часот (пладне Бриселско време) за проекти што започнуваат помеѓу 1ви септември и 31 декември истата година;
 • 5 октомври до 12 часот (пладне Бриселско време) за проекти што започнуваат помеѓу 1 јануари и 31 мај од следната година.

Проекти за волонтерски тимови во високо приоритетни области:

 • 5 oктомври 2021 17.00 часот (Бриселско време)

Ознака за квалитет:

 • Апликантите може да се поднесуваат апликациски формулар на континуирана основа. 

Солидарни проекти:

 • 28 мај до 12 часот (пладне Бриселско време) за проекти што започнуваат помеѓу 15 август и 31 декември истата година;
 • 5 октомври до 12 часот (пладне Бриселско време) за проекти што започнуваат помеѓу 1 јануари и 31 мај од следната година.

Дознај сѐ што е потребно за апликација

КАДЕ ДА СЕ АПЛИЦИРА?

Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и организации во достапни и високо … [види повеќе]

Контакт

Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000, Скопје

Работно време

Пон – Пет: 08:00  – 16:00 

Национална Агенција за Европски Образовни Програми - Сите права задржани © 2021.