ЧПП

ЧПП

Често Поставувани Прашања

Ако не може да го најдете потребниот одговор во прашањата подоле, контактирајте не преку контакт формата
или испратете ни е-маил на info@na.org.mk

Европскиот солидарен корпус е програма на Европската комисија која овозможува учество на на млади луѓе во повеќе видови на мобилност со претходна регистрација (креирање на профил).  Со регистрација (креирање на профил) која може да се направи на следниот линк (https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/about_en) секое младо лице изразува интерес за учество во проекти поврзани со солидарност и волонтерство кои се во согласност со мисијата и принципите на Европскиот солидарен корпус.

Откако ќе се регистрирате, Вашите податоци ќе бидат дел од базата на податоци во системот на Европски солидарен корпус, а организации кои имаат потреба од потенцијални учесници за веќе одобрени проекти во Европски солидарен корпус ќе можe да пребаруваат во истата база на податоци за да остварат контакт со Вас и да бидете селектирани за некој од проектите. Откако ќе бидете контактирани и селектирани за учесник на мобилност во некој од проектите на Европски солидарен копрус ќе можете да започнете со Вашата мобилност во волонтерски или солидарен проект.      

Организација која сака да имплементира проект преку Европски солидарен корпус претходно треба да аплицира за финансирање на проект. Откако апликацијата ќе се одобри од страна на Националната агенција организацијата преку базата на податоци во системот на Европски солидарен корпус може да пребарува и селектира учесници / млади луѓе кои ќе реализираат мобилност во рамките на нивниот одобрен проект. Процесот на контактирање и селекција на потенцијални млади луѓе кои ќе бидат учесници во мобилноста во проект преку Европски солиударен корпус го врши организацијата која има одобрено апликација за проект од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.    

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност врши проверка на сите организации кои спроведуваат волонтерски проекти преку Европскиот солидарен корпус. При оваа проверка се бара исполнување на минимум критериуми од страна на организацијата која сака да работи со волонтери. Секоја организација која ќе ги исполни критериумите за Ознака за квалитет може да работи со волонтери.    

Секое младо лице може да се регистрира на официјалната платформа на Европски солидарен корпус откако ќе наполни 17 години, но не може да започне со учество на активност додека не наполни 18 години. 

Исто така, младо лице кое е постаро од 30 години на почетокот на активноста  не може да учествува на активност преку Европски солидарен корпус. 

Доколку на денот на селекција лицето имало 29 години и 10 месеци,  но со активноста започнува после 2 месеци и 1 ден од денот на селекција – ова лице не може да учествува на активност бидејќи на почетокот на активноста има 30 години и 1 ден.    

Проектите на Европскиот солидарен корпус опфаќаат широк спектар на теми, но сите се во рамките на Мисијата на европскиот солидарен корпус и ги исполнуваат нејзините принципи.

Можете да ја посетите платформата за проекти на Европскиот солидарен корпус за да добиете повеќе информации за тоа кои проекти се финансираат, да ги прочитате нивните описи, опфатени теми и активности.

Доколку претходната волонтерска активност била со времетраење повеќе од 59 дена, според правилата на програмата за Европскиот Солидарен Корпус, немате право да земете учество во уште една волонтерска активност. 

Но,  доколку Вашата активност била со време траење помалку од 59 дена, Вие можете повторно да волонтирате, но севкупниот број на месеци (заедно со претходната волонтерска активност) да не надмине 14 месеци.

За да пронајдете организација испраќач што ќе Ве подготви пред поаѓање и да посредува со Вашата организација домаќин, можете да ја посетите базата на податоци за волонтерски организации одобрени за спроведување на проекти на Европскиот солидарен корпус. При пребарување во базата треба да побарате организација во Вашата земја на престој, контактирајте ја и прашајте дали организацијата е подготвена да ве поддржи. 

Да, младите со попреченост кои би сакале да учествуваат во Европскиот корпус за солидарност се охрабруваат да се регистрираат во базата на податоци. Организациите кои аплицираат за финансирање можат да добијат финансиска поддршка и совети за тоа како да аплицираат за проекти со учество на млади лица со попреченост. 

Младите луѓе со попреченост можат да добијат финансиска поддршка за покривање на трошоци за помош од друго лице, специјална опрема или услуги. Организациите што го спроведуваат проектот исто така можат да добијат совети од Националните агенции за фазата на планирање и спроведување на проектот. Тие исто така се охрабруваат да организираат посети за претходно  планирање во организацијата домаќин, со цел да се осигурат дека се направени аранжмани за сместување на учесниците со попреченост.

Не, немате право да учествувате на “Mid-term evaluation” обука. Правилата за учество на задолжителните обуки за волонтери “On arrival training” и “Mid-term evaluation” организирани од страна на Националната агенција се следниве:

  • “On arrival training” – право на учество има секој волонтер кој има волонтерска активност минимум 60 дена;
  • “Мid-term evaluation” – право на учество има секој волонтер кој има волонтерска активност минимум 6 месеци.

Индивидуално не може да се аплицира за грант за волонтерски проект . Како физичко лице доколку имате помеѓу 18-30 години и сакате да учествувате во волонтерски проекти, потребно е да бидете селектирани од организација испраќач која ќе Ве испрати во друга организација примач за да можете да ја спроведете својата волонтерска активност.

Да, во секое време доколку имате причини поради кои не можете повеќе да бидете волонтер можете да го прекинете волонтерскиот ангажман. При тоа треба писмено (емаил) да ги известите организацијата испраќач и организацијата примач и да ги наведете причините поради кои го прекинувате волонтерскиот ангажман. 

Според програмскиот водич на програмата Еворпски Солидарен Корпус, постои циклус на обука и евалуација на учесниците. 

Секој волонтер пред заминување на волонтерската активност потребно е да присуствува на обука пред заминување на активност или “Pre departure training” која е организирана од страна на организацијата испраќач. На таа обука организацијата мора да им обезбеди на учесниците практични и технички информации за прашања како што се осигурување, виза, џепарлак, работно време итн.

По пристигнувањето во земјата каде што ќе се одржи волонтерската активност доколку времетраењето на волонтерската активност е најмалку 60 дена, тогаш волонтерот ќе биде поканет од страна на Националната агенција или САЛТО ресурсниот центар да присуствува на “On arrival training” каде што оваа обука ќе ги подготви учесниците со комуникациски вештини, вклучително и аспекти на интеркултурно учење. Тоа им помага да станат свесни дека културните разлики бараат различни модели на однесување. Обуката е исто така добро време за учесниците да ги планираат следните месеци и да развијат свои лични цели за нивниот период на активност, во согласност со филозофијата за неформално учење на Европскиот солидарен корпус.

Доколку времетраењето на волонтерската активност е најмалку 6 месеци, волонтерот ќе биде повторно поканет од страна на Националната агенција или САЛТО ресурсниот центар да присуствува на “Mid-term evaluation” обука каде што ќе им овозможи на учесниците да го проценат своето искуство до тој момент и да размислат за активностите, улогата и поддршка на организацијата домаќин и на својот придонес. Евалуацијата дава можност да се учи од искуството на секого и им овозможува на учесниците да планираат развој и/или понатамошни подобрувања во нивната активност и да размислуваат што ќе прават на подолг рок, откако нивното искуство ќе заврши.

За да се учествува во волонтерски проекти организациите треба да добијат Ознака за квалитет.

Ознаката за квалитет осигурува усогласеност со принципите и целите на Европскиот солидарен корпус. Организациите аплицираат за Ознака за квалитет во Националната Агенција на сопствента земја. Ознаката за квалитет организациите може да се поднесуваат континуирано до крајот на годината заклучно со 31.12.2021 година.

Секоја јавна или приватна организација од земја членка на Европската унија вклучувајќи ја и Р.Северна Македонија како кандидат за членка на Европската унија што има Ознака за квалитет може да поднесува апликации за финансирање во одредени рокови за волонтерски проекти. Тие треба да се поднесуваат преку електронскиот систем за аплицирање за проекти и при тоа се селектира Националната Агенција на државата каде што е основана организацијата што аплицира.

За проектите за солидарност или солидарни проекти не е потребна Ознака за квалитет . Апликацијата за солидарен проект може да ја поднесе група од 5 млади лица или пак во нивно име друга организација. 

Аплицирањето за било кој проект се врши во рокови за аплицирање определени од страна на Европската комисија и објавени во Програмскиот водич за Европски солидарен корпус за тековната година.  

Како волонтер на волонтерска активност во програмата Европски солидарен корпус покриени се следните трошоци: 

  • патни трошоци кои се покриени согласно правилата на програмата дистанцата на патување која се одредува од местото од каде што живее учесникот до местото каде што ќе се одвива активноста односно волонтерската активност. 
  • Програмата предвидува буџетска ставка од каде што организациите треба да им даваат на волонтерите џепарлак секој месец одредена сума на пари, каде што таа сума варира во зависност од државата во која што ќе се одвива активноста согласно стандардот за живеење во таа држава. Оваа табела со преглед на сумата за џепарлак за секоја држава  е достапна во Програмскиот водич за Европски солидарен корпус
  • На месечно ниво волонтерите добиваат дополнително пари за храна. 
  • Во договор за организацијата домаќин на волонтерот може да се обезбеди и месечна карта за користење на локален транспорт но ова е предмет на договор со организацијата домаќин. 
  • Трошоците за сместување на волонтерите, престој за времето на волонтерската активност, користење интернет и итн, се покриени од страна на организацијата домаќин од делот на организациски трошоци.
  • Трошоците за виза и осигурување им се обезбедени на волонтерите во согласност со побараните вонредни трошоци од организацијата домаќин при поднесување на апликација за грант.

Секој волонтер кој ќе биде на волонтерска активност мора да има одреден ментор од страна на организацијата домаќин.  Менторот е лице кое треба да е достапно 24/7 на волонтерот во процесот на прилагодување и адаптирање на волонтерот но и додека заврши проектот за волонтирање.   

Ви треба помош?

Контактирајте со нас!

Тука сме да одговориме на вашите прашања.

Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и организации во достапни и високо … [види повеќе]

Контакт

Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000, Скопје

Работно време

Пон – Пет: 08:00  – 16:00 

Национална Агенција за Европски Образовни Програми - Сите права задржани © 2021.